PATEL Bhavina Hasmukh Bhai < Back  
Sport Para Table Tennis
CGA India   
Gender Women
Born 06 Nov 1986